Gården

016

Allmänt om gården

Marken ligger i ett vindskyddat område på nordsluttningen av Billingen. Hög skog finns runt som ger lä. Bergsluttningen ger oss gott om vatten men tyvärr så innebär den att det är tämligen svårbrukat. Från högsta punkt till lägsta skiljer det ca 35 meter. Skogen tillsammans med nordsluttningen gör att solen är en bristvara.

Markerna som vi brukar är ca 17 hektar. Fördelningen är ca 2,5 hektar åker, sju hektar betesmark och nio hektar skog.

Åkermarken är högst sannolikt aldrig någonsin besprutad eller konstgödslad, och så ska den förbli. Åkern har vi nyodlat från att ha varit betesmark under period av ca 40 år. Jordarten är sandjord, ännu med ganska låg mullhalt men vi gödslar den varje år med så mycket stallgödsel vi får från våra djur. ”Riktig putäte jorl” som min farfar alltid sa.

Betesmarkerna består av delvis väldränerade bitar men även en del sumphål. När vi köpte marken var stora bitar av betena starkt igenväxta med al och asp sly. Dessa har vi nu restaurerat genom röjning och gallring av buskar och träd. Vissa skogspartier ingår i betena, dessa blir till naturliga väderskydd för våra djur. Naturligt vatten finns i nästan alla våra hagar, bestående av bäckar eller dammar.

Skogen består av både tall och granskog men större delen består av relativt ungskog.

Vattenbruket har varit en källa till inkomst här genom tiderna. Namnet Prästakvarna kommer från att det funnits en kvarn här, men även på en karta står det kyrkoherdebostad. Hurvida det ligger någon sanning i detta vet jag dock inte, men ingen rök utan eld brukar det heta. Ännu finns ruinerna kvar av den gamla kvarnen. I 1870 års folkbokföring står min farfars farfar, Sven, som mjölnare just här. Ovanför kvarnen skall det ha legat en såg, även den driven av vattenkraft. Det minimala vattenbruk vi själva ägnar oss åt är kräftodling i en damm.

Vår djurhållning består i just nu våra Fjällkor. Men vi har haft genom åren får, höns, kalkoner, bin, linderödsgrisar. 

Odlingen just nu är huvudsakligen grönsaksodling med en liten andel potatis. Även en odlingstunnel finns.